Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 01
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 09/09/2021.

Lees hier de algemene voorwaarden van CAMERICH EUROPE.

Contact info:
Vlaamse Kaai
2000 Antwerpen, Belgium
david@camerichbenelux.com

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. PRIJZEN

1.A. CAMERICH EUROPE mag de C en F/CIF prijzen tijdens de uitvoering van het contract aanpassen aan wijzigingen van vracht-, verzekeringstarieven en belastingen en / of taksen.

1.B. Het meedelen van prijzen, tarieven en leveringstermijnen en verkoopsvoorwaarden, zelfs door de vertegenwoordigers van CAMERICH EUROPE, is enkel indicatief en houdt geen verbintenis in vanwege CAMERICH EUROPE, zolang deze niet worden bevestigd door CAMERICH EUROPE.

2. LEVERINGEN

2.A. Overmacht schorst de leveringstermijnen en geeft de klant geen recht op ontbinding / schadevergoeding. Overmacht behelst in ieder geval: gebrek aan voorraad, staking, lock-out, brand.
2.B. Laattijdige levering geeft de klant nooit recht op schadevergoeding / ontbinding; dit is ook zo bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen. Bij gebrek aan uitdrukkelijke leveringstermijnen wordt deze vastgelegd op 4 maanden. Gesplitste bestellingen (deelleveringen) zijn mogelijk zodat CAMERICH EUROPE het contract kan uitvoeren. Een verschil van 10% in min of meer qua kwantiteit of een verschil in kleurschakeringen, kan in hoofde van CAMERICH EUROPE niet als tekortkoming worden aanzien, gezien het in de regel gaat om natuurlijke en handgemaakte producten.
2.C. Goederen reizen op risico van de klant.

3. KLACHTEN EN RETOUREN

3.A. Klachten (uitgezonderd verborgen gebreken) zijn enkel geldig als zij binnen de 10 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en aangetekend zijn uitgebracht en de goederen geen manipulatie hebben ondergaan. Postdatum geldt. CAMERICH EUROPE behoudt zich het recht voor om de gebrekkige goederen te vervangen, waardoor alle verdere aanspraken van de klant komen te vervallen (zowel in geval van verborgen als van zichtbare gebreken).
3.B. Retouren kunnen enkel gebeuren met schriftelijke toestemming van CAMERICH EUROPE en houden geen bekentenis in vanwege CAMERICH EUROPE. Retouren moeten in de originele verpakking gebeuren, vrij van vracht en kosten.
3.C. Nooit kan de aansprakelijkheid van CAMERICH EUROPE verder reiken dan de gefactureerde waarde, exclusief BTW.
3.D. CAMERICH EUROPE is enkel verantwoordelijk voor verborgen gebreken als CAMERICH EUROPE zich er bewust van was. De klant moet dit laatste ook kunnen bewijzen. Deze verantwoordelijkheid is in ieder geval beperkt tot een periode van 6 maanden na de levering. Gebreken die tot uiting komen na de levering worden tot bewijs van het tegendeel (te leveren door de klant) vermoed niet te hebben bestaan op het ogenblik van de levering en / of het gevolg te zijn van een verkeerde manipulatie door de klant.

4. BETALING

4.A. Betaling gebeurt contant, behoudens andersluidende voorwaarden, en op de exploitatiezetel. Devaluatieverlies wordt gedragen door de koper.
4.B. anaf de vervaldag brengt de factuur een intrest op van 18 % per jaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
4.C. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % (met een minimum van 50 euro en een maximum van 1500 euro) zelfs bij toekenning van respijttermijnen.
4.D. Indien er betalingsvoorwaarden werden gegeven of wissels ondertekend, hetzij in dit dossier of in een ander contract, dan zijn alle verschuldigde bedragen van om het even welk contract ineens opeisbaar, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zo één betalingsvoorwaarde niet werd geëerbiedigd of indien één wissel niet op de vervaldag werd betaald.
.
4.E. Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking mee aan deze voorwaarden, noch een schuldvernieuwing.
4.F. Behoudens bewijs van het tegendeel door de klant, geldt de factuurdatum als leveringsdatum.

5. SCHORSING EN ONTBINDING VAN HET CONTRACT

5.A. Komt de klant in dit of in een ander contract zijn verplichtingen niet na (o.a. betaling), dan kan CAMERICH EUROPE van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ofwel alle verbintenissen opschorten, ofwel de contracten als ontbonden aanzien, onverminderd het recht van CAMERICH EUROPE op schadevergoeding. et volstaat dat CAMERICH EUROPE hiertoe zijn uitdrukkelijke wil laat kennen (bijvoorbeeld per brief of per e-mail).
5.B. Ingeval van schorsing / ontbinding van de overeenkomst lastens de klant komen partijen overeen dat de schadevergoeding forfaitair bepaald wordt op 50% van de waarde van het contract.

6. WAARBORGEN

Er kunnen steeds waarborgen worden gevraagd ingeval de klant zijn verbintenissen niet nakomt. Kan de klant ze niet bezorgen, dan heeft CAMERICH EUROPE het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar verbintenissen op te schorten of het contract te ontbinden.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de klant zijn goederen niet volledig heeft betaald, blijven de door CAMERICH EUROPE geleverde goederen de uitsluitende eigendom van CAMERICH EUROPE. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle nog aanwezige en niet-betaalde CAMERICH EUROPE-goederen. Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan wanneer de goederen zijn verwerkt, geïncorporeerd, doorverkocht of geleverd door de klant. CAMERICH EUROPE heeft in die gevallen een rechtstreekse vordering op de klanten van haar klant .

Het risico gaat evenwel onmiddellijk over op de klant vanaf de verzending uit het magazijn van CAMERICH EUROPE, tenzij de verkoopsvoorwaarden andere Incoterms stipuleren, die dan van toepassing zullen zijn.

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze contracten en hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant. Op alle contracten is enkel de Belgische wet van toepassing, behoudens de hierna gestelde uitzonderingen. CAMERICH EUROPE heeft het recht – naar haar keuze – alle geschillen en betwistingen onder de bevoegdheid te brengen van hetzij de Rechtbanken te Gent, hetzij deze die bevoegd zijn over de zetel van de klant. CAMERICH EUROPE heeft tevens het recht om elk geschil voor te leggen aan een arbitragecollege, bestaande uit drie rechters, één aan te duiden door elke partij, de derde aan te duiden door de Voorzitter van een Rechtbank van Koophandel naar keuze van CAMERICH EUROPE. CAMERICH EUROPE behoudt zich het recht voor een beroep te doen op de nationale Wet van de woonplaats, het filiaal of het kantoor van de klant. In dat geval zal het die Wet zijn die van toepassing is op het geschil. Ingeval van betwisting nopens de interpretatie van de diverse teksten, primeert steeds de Nederlandse tekst .

Camerich Europe